Etyka wydawnicza i oświadczenie o zapobieganiu nadużyciom

 

Wszystkie strony zaangażowane w proces wydawniczy (autor, redaktor czasopisma, recenzent i wydawca) muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie standardów etycznych. Oświadczenie w zakresie etyki dotyczące czasopisma Journal of KONBiN wynika z wytycznych dla redaktorów czasopism wydawanych przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE).

 

 

Obowiązki redaktora

 

Zakres odpowiedzialności

Redaktor recenzowanego czasopisma odpowiada za podejmowanie decyzji, które artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie oraz za wszystkie treści umieszczone w czasopiśmie. W podejmowaniu takich decyzji redaktor kieruje się zasadami ustalonymi przez redakcję czasopisma oraz wymogami prawnymi dotyczącymi takich zagadnień jak zniesławienie, naruszenie praw autorskich czy plagiat. W trakcie podejmowania tych decyzji redaktor może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami. Redaktor powinien czuwać and uczciwością prowadzonych prac, nie dopuszczać do sytuacji, w której potrzeby biznesowe wpływałyby na zaniżenie standardów naukowych i etycznych oraz zawsze być gotowy do opublikowania poprawek, wyjaśnień, sprostowań lub przeprosin, jeśli to konieczne.

 

Uczciwość

Redaktor powinien oceniać teksty pod kątem ich treści naukowych bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wierzenia religijne, przynależność etniczną, obywatelstwo, lub przekonania polityczne autora. Redaktor nie będzie ujawniał żadnych informacji dotyczących analizowanego manuskryptu nikomu poza recenzentami i potencjalnymi recenzentami autora oraz w niektórych przypadkach członkami zespołu redakcyjnego, jeśli to konieczne.

 

Poufność

Redaktor oraz członkowie redakcji nie mogą ujawniać żadnych informacji dotyczących przedłożonego manuskryptu nikomu poza jej autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami zespołu redakcyjnego oraz wydawcą, jeśli to konieczne. 

 

Ujawnianie, konflikt interesów oraz pozostałe kwestie

W przypadku wycofywania artykułów i publikowania sprostowań do artykułów opublikowanych w Journal of KONBiN, redaktor kierować się będzie wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE).

 

Niepublikowane materiały w udostępnionej publikacji nie mogą być używane do badań własnych redaktora bez uprzedniej pisemnej zgody autora. Informacje uprzywilejowane lub pomysły uzyskane w wyniku recenzji naukowej muszą zostać poufne i nie mogą być wykorzystywane dla korzyści osobistych.  

 

Redaktor powinien starać się zapewnić sprawiedliwy i odpowiedni proces recenzji naukowej. Redaktorzy powinni wycofać się z udziału w podejmowaniu decyzji (tj. poprosić współredaktora, redaktora powiązanego lub innego członka rady redakcyjnej o recenzję i rozpatrzenie) dotyczących prac, w przypadku których może zachodzić konflikt interesów wynikający ze stosunków lub relacji opartych na konkurencji, współpracy lub innych tego typu, które łączą ich z którymkolwiek z autorów, spółek lub (potencjalnie) z instytucjami mającymi związek z pracami. Redaktorzy powinni wymagać od wszystkich osób mających swój wkład ujawnienia powiązanych konfliktów interesów oraz opublikowania sprostowań, jeśli konflikty interesów zostały ujawnione po publikacji. Jeśli istnieje taka konieczność, powinny zostać podjęte inne, odpowiednie kroki, np. wycofanie pracy.

 

Wkład i zaangażowanie w decyzje redakcyjne

Redaktorzy powinni czuwać nad uczciwością opublikowanych materiałów, publikując poprawki i wycofując prace w przypadkach prawdopodobnych lub rzekomych naruszeń etyki publikowania i prowadzenia badań. Redaktorzy powinni piętnować naruszenia publikowania i recenzowania. Redaktor powinien podjąć uzasadnione środki będące odpowiedzią na zgłoszone etyczne zastrzeżenia w odniesieniu do złożonej lub opublikowanej pracy.

 

 

Obowiązki recenzenta

 

Wkład w decyzje redakcyjne

Recenzent naukowy towarzyszy redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych oraz poprzez komunikację redakcyjną z autorem, może asystować autorowi przy wprowadzaniu poprawek do pracy. 

 

Terminowość

Każdy zaproszony recenzent, który wie, że nie posiada kwalifikacji do recenzowania badania opisanego w manuskrypcie, lub wie, że terminowa recenzja nie będzie możliwa, powinien o tym niezwłocznie powiadomić redaktora, tak by mogła zostać nawiązana współpraca z innymi recenzentami.

 

Poufność

Wszelkie prace otrzymane w celu ich zrecenzowania muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie mogą być pokazywane ani omawiane z innymi, chyba że za zgodą redaktora.

 

Standardy obiektywności

Recenzje muszą być sporządzane w sposób obiektywny. Krytyka dotycząca osoby autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy w sposób jasny i poparty odpowiednimi argumentami.

 

Podawanie tekstów źródłowych

Recenzenci powinni wskazać odpowiednie opublikowane prace, które nie były cytowane przez autorów. Każdy przypadek stwierdzenia, że spostrzeżenie, źródło lub argument zostały już wcześniej użyte, powinien być opatrzony odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również zgłosić wszelkie znaczące przypadki wskazujące na fakt, że recenzowana praca nosi cechy dużego podobieństwa lub pokrywa się z jakimikolwiek opublikowanymi danymi, o których wiadomo recenzentowi.

 

Ujawnianie oraz konflikt interesów

Informacje uprzywilejowane lub pomysły poznane w wyniku recenzji naukowej muszą być zachowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni rozpatrywać recenzowania prac, z którymi może ich łączyć konflikt interesów wynikający ze stosunków opartych na współpracy lub konkurencji lub wynikający z powiązań pomiędzy którymkolwiek z autorów, którąkolwiek z firm lub instytucji mającymi związek ze złożoną pracą.

 

 

Obowiązki autora

 

Standardy raportowania

Autorzy prezentujący wyniki autorskich badań powinni podać dokładny opis wykonanej pracy, jak również w obiektywny sposób omówić jej znaczenie. Dane, na których oparto badanie, powinny być dokładnie podane w tekście pracy. Praca powinna zawierać wystarczającą liczbę danych oraz pozycji bibliograficznych, tak aby możliwe było jej odtworzenie przez innych. Świadome podawanie stwierdzeń nieprawdziwych lub niepoprawnych jest zachowaniem nieetycznym i jest niedopuszczalne.

 

Praca autorska i plagiat

Autorzy muszą zapewnić, że prace, które napisali, są w pełni autorskimi pracami oraz że wszystkie odniesienia do prac lub słów innych autorów użyte w ich opracowaniu zostały w prawidłowy sposób oznaczone lub podane w formie cytatów.

 

Wielokrotne, powtarzające się lub zbieżne publikacje

Autorzy nie powinni publikować prac opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub źródle pierwotnym. Równoczesne składanie tej samej pracy w więcej niż jednym czasopiśmie stanowi nieetyczne zachowanie publikacyjne i jest niedopuszczalne.

 

Podawanie tekstów źródłowych

Wyniki pracy innych osób muszą być zawsze prawidłowo oznaczone. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na charakter złożonej pracy.

 

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno ograniczać się do osób, które miały znaczący wkład w powstanie koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji badania. Wszystkie osoby, których wkład był znaczący, powinny być wymienione jako współautorzy. Osoby, które uczestniczyły w pewnych aspektach merytorycznych projektu badawczego, powinny być wymienione w sekcji z podziękowaniami.

Autor składający pracę powinien dopilnować, aby wszyscy współautorzy (zgodnie z powyższą definicją), w przeciwieństwie do współautorów o wkładzie nieznaczącym, zostali wymienieni na liście autorów pracy oraz aby wszyscy współautorzy zapoznali się i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz wyrazili zgodę na jej złożenie do publikacji.

 

Zagrożenia oraz osoby lub zwierzęta poddawane badaniu

W przypadku, gdy praca wymaga użycia groźnych substancji chemicznych lub sprzętu, z którego zastosowaniem wiąże się szczególne ryzyko, fakt ten musi zostać jasno zaznaczony przez autorów pracy. 

 

Ujawnienie zaistnienia konfliktu interesów

Wszyscy autorzy muszą w swoich pracach ujawnić wszelkie finansowe lub merytoryczne konflikty interesów, które mogą być uznane za mające wpływ na wyniki lub interpretację przez nich pracy. Muszą zostać ujawnione wszystkie źródła finansowego wsparcia dla projektu.  

 

Fundamentalne błędy w opublikowanych pracach

W momencie, gdy autor odkryje, że w opublikowanej pracy znajduje się fundamentalny błąd, jego obowiązkiem jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu redaktorowi czasopisma lub wydawcy oraz podjęcie z nimi współpracy w celu wycofania pracy lub publikacji właściwej erraty.

 

Potwierdzenie wydawcy

W przypadkach domniemanego lub dowiedzionego naruszenia etyki, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorami, podejmie wszystkie konieczne środki w celu wyjaśnienia sytuacji oraz wprowadzenia poprawek w artykule, którego te zarzuty dotyczą. Obejmuje to szybką publikację erraty lub w bardziej skrajnych przypadkach, całkowite wycofanie tego typu pracy.